Bio
Bio

English

Sead Šašivarević is an award-winning Sarajevo fine-art landscape photographer. He has won several awards and recognitions for his work. His photographs have been published in books, digital and print media around the world.

The beginnings of Sead Šašivarević’s photography are related to the Japanese “Miranda”, the first film camera they had in the family in the 80s of the last century. Interest in photography and old analog cameras did not disappear in the years of growing up and still holds it, but their use was abruptly interrupted by the war.

“After the war, when life circumstances allowed, I continued to collect and use old cameras and lenses. In the early 2000s, digital cameras appeared and I flirted with them a bit shyly. “

With the ‘release’ of Sony’s full-frame digital mirrorless cameras in 2013, which enabled the use of all lenses ever made via adapters, Šašivarević is actually definitely entering the world of digital photography and considers that time the beginning of more serious photography.

“Since then, my desire for new knowledge, improvement, upgrading and research of various techniques and genres has remained equally insatiable.”

He describes the photograph as a light print, a reflection of a moment in time, experienced and recorded by the person behind the camera. It is in the nature of a human being to stimulate emotion through experience. That emotion, he says, is transferred to photography, sometimes with less and sometimes with more success.

“My photos reflect the state of my soul, the way I experience the world around me. They are essentially a mirror, my way of recording and sharing my immeasurable enthusiasm for the perfection that surrounds us, roughly equal to that experience. At the same time, I consider photography and cameras to be a wonderful tool that allows me to do that. And the very act of taking photos and being present in places, blushing from the morning light, I consider the most beautiful gifts of the process. What I constantly remind myself of is to remain modest. I do not give myself any special importance, but on the contrary, dressed as a conscious observer, I feel and live happiness and gratitude every day “.

The center of interest of photographer Sead Šašivarević is the Bjelasnica village of Lukomir, where he organizes an outdoor photography school during the summer. As he points out, Lukomir, at first glance, stole his heart. He thinks that love will not change, as long as he is alive. This Bjelasnica village, tucked away in the slopes of the mountain beauty of the same name, was romanticized as the last village in Bosnia and Herzegovina. 

“As romantic as the ‘last Bosnian village’ sounds, he warns that the tradition and culture of Bjelasnica’s villages are disappearing. Capturing it with a photograph, documenting and transmitting it to as many people around the world as possible is the way I want to preserve and protect this heritage for a long time. One day, when we, who are witnessing these moments, are no longer here, those wonderful stories of one time and one rich tradition will remain recorded”.

In 2020, Šašivarević’s photo of Lukomir was chosen as the postage stamp of the BH Post, for the World Tourism Day – September 27. He thinks that it is wonderful for Lukomir and the inhabitants of that village, and to him it is a kind of confirmation that he is on the right path. 

“I thank the people from BH Post for recognizing Lukomir as an important tourist destination that our country should be proud of and on World Tourism Day, through a postage stamp, drawing attention to this Bjelasnica village and increasing awareness of the need to preserve it.” 

Sead Šašivarević is also the author of a photograph of the Cvrcka River, which was used via social media in Leonardo di Capri’s appeal to preserve BiH rivers. Like a large number of BiH citizens and artists, he is said to have immediately joined the media campaign to protect our rivers. 

Emerald green, Cvrcka is a real gem of nature, drinkable in almost its entire upper course. It is rich in life and inhabited by indigenous softmouth trout. 

“I am glad that this river, with the sharing of Leonardo di Caprio, became world famous. I am convinced that the publicity it has produced in the country and the region will raise awareness of society and elected government officials and serve to change attitudes towards this and other BiH gems and ultimately towards citizens who have clearly said what they think about it. I call on all relevant subjects, from citizens through experts to institutions, to approach this issue, in public discourse and tribunes, visionarily setting and basing the future development of Bosnia and Herzegovina on the preservation of nature and rivers”. 

Photographer and true nature lover Sead Šašivarević says that he is a true Bosnian and Herzegovinian. As he says, we live in a beautiful state, and we have finally started to discover it now, due to the travel ban due to the pandemic. 

“My sincere wish is that this discovery raises awareness of the need to preserve the natural beauty of Bosnia and Herzegovina. I love every inch of our country, our tradition, culture and our people”. 

Originally from Banja Luka, Sead Šašivarević is Mostar’s son-in-law, and considers Sarajevo, where he established himself and where he lives, as one of the most beautiful cities in the world.

Bosanski

Sead Šašivarević je nagrađivani sarajevski fine-art landscape fotograf. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoje radove. Njegove fotografije su objavljivane u knjigama, digitalnim i printanim medijima širom svijeta.

Počeci bavljenja fotografijom Seada Šašivarevića vezani su za japansku „Mirandu“, prvu film kameru koju su 80-tih godina prošlog stoljeća imali u porodici.

Interesovanje za fotografiju i stare analogne aparate nije iščezlo u godinama odrastanja i još ga drži, ali je njihova upotreba naprasno prekinuta ratom.

„Nakon rata sam, kad su to životne okolnosti dozvolile, nastavio sakupljati i koristiti stare foto aparate i objektive. Početkom 2000-tih godina dolazi do pojave digitalnih aparata i ja sam pomalo stidljivo koketirao s njima“.

Sa ‘izlaskom’ Sonyijevih full-frame digitalnih bezogledalnih aparata 2013. godine, koji su omogućili upotrebu svih ikad napravljenih objektiva putem adaptera, Šašivarević faktički definitivno stupa u svijet digitalne fotografije i to vrijeme smatra početkom ozbiljnijeg bavljenja fotografijom.

„Odtad moja želja za novim znanjem, poboljšanjem, nadogradnjom i istraživanjem raznih tehnika i žanrova ostala je jednako neutaživa“.

Fotografiju opisuje kao svjetlosni otisak, refleksiju jednog trenutka u vremenu, doživljenog i zabilježenog od osobe koja stoji iza fotoaparata. U prirodi ljudskog bića jeste da doživljajem stimulira emociju. Ta emocija se, kaže, prenosi na fotografiju, nekad sa manje a nekad sa više uspjeha.

„Moje fotografije reflektuju stanje moje duše, način na koji doživljavam svijet oko sebe. One su u biti ogledanje, moj način da svoje nemjerljivo oduševljenje savršenstvom koje nas okružuje, približno jednako tom doživljaju, zabilježim i podijelim. Pri tome ja fotografiju i fotoaparate smatram divnim alatom koji mi to omogućuju. A sam čin stvaranja fotografija i prisutnost na mjestima, rumenim od jutarnjeg svjetla, smatram najljepšim darovima tog procesa. Ono na šta sebe konstantno podsjećam jeste da u svemu tome ostanem skroman i sebi ne dajem, ama baš nikakvu, posebnu važnost već naprotiv, odjeven u svjesnog posmatrača, svakodnevno osjećam i živim sreću i zahvalnost“.

U središtu interesovanja fotografa Seada Šašivarevića je bjelašničko selo Lukomir gdje tokom ljeta organizira školu fotografije na otvorenom. 

Kako ističe, Lukomir je, na prvi pogled, ukrao njegovo srce. Misli da se ta ljubav neće promjeniti, sve dok je živ. To bjelašničko selo, ušuškano u obronke istoimene planinske ljepotice, romantizirano je kao posljednje bosanskohercegovačko selo.

„Koliko god „posljednje bosansko selo“ zvučalo romantično, upozorava da tradicija i kultura bjelašničkih sela iščezava. Zabilježiti je fotografijom, dokumentom i prenijeti što većem broju ljudi širom svijeta, način je na koji sam ja vidio i želim tu baštinu dugotrajno očuvati od zaborava i zaštititi. Jednog dana kad nas, koji svjedočimo ove trenutke, više ne bude ostat će zabilježene te divne priče jednog vremena i jedne bogate tradicije“.

Šašivarevićeva fotografija Lukomira odabrana je 2020. godine za pošansku markicu BH Pošte, za Svjetski dan turizma – 27. septembar. Smatra da je to predivno za Lukomir i stanovnike toga sela, a njemu je to svojevrsna potvrda da je na pravom putu.

„Zahvaljujem ljudima iz BH Pošte što su prepoznali Lukomir kao važnu turističku destinaciju s kojom se naša država treba ponositi i na Svjetski dan turizma, putem poštanske markice, skrenuli pažnju na to bjelašničko selo te povećavali svijest o potrebi njegovog očuvanja“.

Sead Šašivarević autor je i fotografije rijeke Cvrcke, koja je putem društvenih mreža korištena u apelu Leonarda di Capria za očuvanje bh. rijeka. Kao i veliki broj bh. građana i umjetnika, i on se kaže odmah uključio u medijsku kampanju zaštite naših rijeka.

Smaragdno zelene boje, Cvrcka je pravi dragulj prirode, pitka u gotovo cijelom svom gornjem toku. Bogata je životom i nastanjena od autohtone mekousne pastrmke.

„Drago mi je da je upravo ta rijeka, dijeljenjem od Leonarda di Caprija, postala svjetski poznata. Uvjeren sam da će publicitet koji je proizvela u državi i regiji osvjestiti društvo i izabrane predstavnike vlasti te poslužiti za promjenu odnosa prema tom i ostalim bh. draguljima te u krajnjoj mjeri prema građanima koji su jasno rekli šta misle o tome. Pozivam sve relevantne subjekte, od građana preko stručnjaka do institucija da tom pitanju, u javnom diskursu i tribinama, pristupe vizionarski postavljajući i temeljeći budući razvoj Bosne i Hercegovine na očuvanju prirode i rijeka“.

Fotograf i istinski zaljubljenik u prirodu Sead Šašivarević za sebe kaže da je istinski Bosanac i Hercegovac. Kako kaže, živimo u prelijepoj državi, a konačno smo to počeli otkrivati sad, uslijed zabrane putovanja zbog pandemije.

„Moja je iskrena želja da se tim otkrivanjem podigne i svijest o potrebi očuvanja prirodnih ljepota Bosne I Hercegovine. Volim svaki pedalj naše države, našu tradiciju, kulturu i naše ljude“.

Porijeklom Banjolučanin Sead Šašivarević mostarski je zet, a Sarajevo u kojem se afirmisao i gdje živi za njega je jedan od najljepših gradova na svijetu.